Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Asociación Cultural Culturgal con domicilio social en Rúa Horreo, 19-local 16, Santiago de Compostela, Código Postal 15701, CIF B70259924 e e-mail info@culturgal.com(en diante denominado o “Culturgal”), á que corresponde a titularidade do portal www.culturgal.com (en diante denominado o “Portal”), que pon ao dispor dos usuarios da internet, co fin tanto de proporcionar información sobre os servizos, produtos e actividades ofrecidos por Culturgal, como de permitir a prestación de determinados servizos a través do propio Portal, denominados "on-line".

 Aceptación das Condicións de Utilización do Portal

 As presentes condicións xerais de utilización do Portal, xunto coas condicións xerais de contratación dos servizos prestados a través do mesmo, así como calquera outras condicións que a tales efectos poidan establecerse, teñen por finalidade a regulación e información aos usuarios do Portal dos servizos que presta Culturgal, e a propia regulación do uso do Portal.

A navegación e/o a utilización dos servizos do Portal supoñen a aceptación como Usuario, e sen reservas de ningún tipo, de todas as condicións xerais de utilización do mesmo, así como das condicións xerais de contratación e de calquera outras condicións que poidan establecerse en relación coa prestación a través do Portal dos servizos ofrecidos por Culturgal.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do presente sitio web, accesible a través de www.cultur.gal, é Culturgal, cuxos datos figuran anteriormente.

2. Datos tratados, finalidades e prazo de conservación

2.1 Datos tratados:

 

Para os efectos da solicitude de información ou de contacto, a subscrición nos nosos boletíns ou newsletters, a participación en promocións ou concursos ou a compra na nosa tenda en liña, deberanse facilitar uns datos a través do enchemento dos formularios dispostos para estes efectos, nos que se indicarán cales deles teñen o carácter de obrigatorio.

Durante a navegación, Culturgal obtén datos que lle achegan información sobre usabilidade e preferencias dos usuarios, segundo os termos e condicións que se prevén expresamente no apartado de cookies. Para estes efectos, utilízanse algunhas que permiten interactuar con redes sociais ou outras plataformas externas directamente desde a Web. A forma de interactuar do Usuario e a información obtida durante a navegación estará sometida á configuración de privacidade do propio Usuario en cada rede social, podendo incluso esas plataformas obter algunha información da súa navegación, aínda que o usuario non faga uso dos seus servizos.

 

2.2 Finalidades:

As finalidades serán as seguintes:

1) Contacto: O correo electrónico e/ou o teléfono facilitado para o contacto, será/n utilizado/s para unha efectiva contestación ás cuestións expostas.

2) Boletíns ou newsletters: O correo electrónico, o cal deberá ser verificado polo Usuario, ou outros similares, como poida ser o teléfono; será/n utilizado/s para a remisión dos boletíns ou newsletters, de acordo aos seus intereses.

3) Promociones/concursos: Os datos achegados serán utilizados para a realización de cantas xestións sexan necesarias para o desenvolvemento do/da correspondente promoción e/o concurso.

4) Compra en liña: Os datos serán necesarios para a identificación do comprador e para a eventual remisión dos bens adquiridos.

 

2.3 Conservación.

O prazo de conservación será o seguinte:

 

1) Boletíns ou newsletters: Os datos serán tratados, desde que o Usuario preste o seu consentimento ata a retirada do mesmo, o cal poderá outorgarse cantas veces queira. En cada comunicación, o Usuario atopará un procedemento gratuíto e accesible para xestionalo.

2) Promociones/concursos: Os datos serán tratados durante a sustanciación da correspondente promoción e/o concurso, incluso a entrega do premio e, unha vez finalizado, serán gardados para a eventual tramitación de reclamacións ou queixas, relacionadas co desenvolvemento do mesmo.

3) Compra en liña: Os datos deberán ser conservados durante polo menos 5 anos, en cumprimento da normativa fiscal e/o contable, á que está suxeita Culturgal.

 

3. Exercicio de dereitos.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lle conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente conservaraos Culturgal para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Para todo iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito á dirección info@culturgal.com incluíndo, en ambos os casos, unha copia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente.

 

4. Lexitimación do tratamento.

A base legal para o tratamento dos datos facilitados será (i) o consentimento outorgado polo Usuario para o tratamento dos seus datos persoais, para ou un ou varios fins específicos; (ii) a satisfacción dos intereses lexítimos de Culturgal e; (iii) a execución dun contrato no que o Usuario é parte ou para a aplicación de medidas precontractuales. O consentimento será sempre revocable e poderá exercerse en calquera momento.

 

5. Destinatarios e cesións.

No ámbito das compras a través de www.culturgal.com de Culturgal, esta poderá ceder os datos dos compradores dos eventos a aquel promotor ou promotores que os organicen, o que en ocasións será considerado como requisito imprescindible para o acceso ás instalacións nas que levarán a cabo.

Á parte do aquí indicado, non se revelará a información persoal que se proporcione a Culturgal no presente sitio web a terceiros, salvo cando a revelación sexa esixida pola lexislación vixente, por orde xudicial, ou por unha autoridade competente, así como cando deba comunicar os datos indispensables por razón lóxica da prestación do servizo ou adquisición do produto, ou ben se pida de forma expresa dando o Usuario o seu consentimento. Culturgal poderá comunicar os datos e información imprescindible do Usuario, ás empresas/entidades asociadas á compra e/o prestación do servizo, se é necesario que ditas empresas/entidades póñanse en contacto co Usuario.

Culturgal non realizará cesións de datos, salvo as expresamente contempladas na lexislación vixente.

 

RESPONSABILIDADE DE CULTURGAL

Culturgal actualizará as especificacións operativas que resulten necesarias como consecuencia da incorporación de novos servizos ou da modificación dos xa existentes. Culturgal non responderá en caso de: 1. Forza maior 2. Utilización dos Servizos por terceiros non autorizados 3. Danos aos equipos ou sistemas dos clientes ou modificacións, alteracións ou perdas de datos que se produzan como consecuencia da transmisión de calquera sinal aos equipos dos clientes a través do sitio web ou outros medios de tecnoloxía telemática, de Culturgal ou de fallos de seguridade dos Servizos, salvo que estes débanse ao dolo, neglixencia grave ou incumprimento por parte de Culturgal 4. Pola mala xestión cesión e/o revelación a terceiros por parte do Usuario do seu contrasinal, identificador de Usuario e/o da súa Firma. 5. Posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, comisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou outro medio telemático que se puidese utilizar, motivadas por causas alleas a Culturgal; así como por atrasos ou bloqueos no uso deste sistema electrónico ou outro medio telemático que se puidese utilizar nun futuro, causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no centro de proceso de datos de Culturgal, no sistema dela Rede da internet ou noutros sistemas electrónicos ou telemáticos, así como os danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control de Culturgal.

Culturgal declina toda responsabilidade por calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o cliente como consecuencia de erros, defectos ou omisións na información facilitada por Culturgal, sempre que proceda de fontes alleas a ela ou da propia fundación baseada en fontes alleas. Culturgal non se responsabiliza do mal uso que se poida realizar dos contidos do seu sitio web ou outros medios de tecnoloxía telemática, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice.

 

INFORMACIÓN E CONTIDOS

Culturgal non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxina Web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns, links, ou buscadores da páxina Web de Culturgal. A presenza de ligazóns, links, nas páxinas Web de Culturgal ten a finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos. Culturgal non modifica ou transforma o contido dos datos de carácter bolsista facilitados polos diferentes mercados. Culturgal, nin os seus provedores de contidos son responsables das inexactitudes ou erros que nos seus informes póidanse conter, non sendo en ningún caso responsable das consecuencias do acceso, visualización e uso que as mesmas puidesen derivarse. En calquera caso estas informacións e análises terán carácter orientador para o cliente que será o único responsable das operacións de carácter transaccional que en base ás mesmas poida realizar.

 

UTILIZACIÓN DO PORTAL

O Usuario recoñece que os Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual sobre o contido das páxinas Web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Culturgal e/o terceiros provedoras da información e/o contidos facilitada por Culturgal en base a acordos existentes cos mesmos e que, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para o seu uso persoal e privado. Igualmente todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos nas páxinas Web de Culturgal, están protexidos pola Lei.

Culturgal terá dereito a resolver inmediatamente os contratos que no seu caso subscribise o cliente e a exercer as accións xudiciais que estime oportunas no caso de que o Cliente impugne ou cuestione de calquera forma a validez dos citados dereitos de Culturgal.

 

Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice Culturgal, establecer ligazóns, hipervínculos ou links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas web de Culturgal distintas da páxina principal do seu portal, accesible na dirección URL https://entradas.afundacion.org e ou a que lle substitúa no futuro, así como presentar as páxinas web de Culturgal ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

 

 

 

A cita con culturgal 2022

Culturgal, un evento único que se celebra anualmente reunindo ao sector cultural e aos seus públicos en Pontevedra, renóvase en 2022. Este ano a Feira celebra o seu quince aniversario e suma un día máis, cunha xornada previa o xoves 24 de novembro, dirixida exclusivamente a profesionais, empresas e asociacións sectoriais. Un dos obxectivos desta edición é atraer a un maior número de profesionais e servir de cruce de camiños entre sectores para o nacemento de novos proxectos.

Para o público xeral, Culturgal achegará nos diferentes escenarios do Pazo da Cultura de Pontevedra as novidades editoriais, o último en audiovisual, novas propostas das artes escénicas, espectáculos de música ao vivo, servizos profesionais e outras iniciativas híbridas e vinculadas ao mundo da arte. Unha oferta de programación contemporánea e representativa da acción cultural no país con avances, estreas e actualidade, asi como un amplo punto de información e compra da produción cultural do ano. A renovación tamén comporta un novo deseño de programación co obxectivo de afondar na calidade das propostas, de implicar máis os públicos na actividade da Feira e de construír un evento máis cómodo e satisfactorio.